Henk Schenk (1939 – 2023)

Prof. Dr. Hendrik (Henk) Schenk  (26-12-1939 | 14-09-2023)

(English below)

Henk Schenk, oprichter, eerste voorzitter en erelid van de NVK, is op donderdag 14 september overleden. Henk was een zeer aimabele, goedlachse kristallograaf die veel voor de Nederlandse en Internationale kristallografische gemeenschap heeft betekend.

Henk, geboren in Koog aan de Zaan, studeerde scheikunde aan de UvA en leerde de kristallografie van o.a. Caroline MacGillavry, bij wie hij ook promoveerde op het proefschrift ‘Automation of the symbolic addition method: Application to some compounds from the vitamin-A chemistry’.  Het ‘Directe Methode’ programma SIMPEL werd verder ontwikkeld en later werden ook de zogeheten ‘kwartetten’ en ‘kwintetten’ toegevoegd.

Henk werd in 1980 op persoonlijke titel benoemd als hoogleraar ‘directe methode in de kristallografie’ aan de UvA. Hij verzamelde een grote groep studenten en promovendi uit binnen- en buitenland om zich heen, die enorm genoot van de academische vrijheden die hun geboden werden. In 1988 werd de leerstoel chemische kristallografie ingesteld en aan Henk toegewezen. Hij heeft deze functie bekleed tot aan zijn emeritaat in 2004.

Naast zijn talrijke wetenschappelijke publicaties vervulde Henk tal van (bestuurlijke) nevenfuncties zoals president van de IUCr (International Union of Crystallography), voorzitter van de KNCV en de SON-werkgemeenschap voor Kristal- en Structuuronderzoek, en decaan van de UvA. Op 30 maart 1990 richtte hij, samen met Roeli Olthof-Hazekamp, de Nederlandse Vereniging voor Kristallografie op.

Henk was een echte Zaankanter, recht door zee en hij kon niet tegen onrecht. Toen Rietveld alle eer kreeg toegezwaaid voor de ‘profielmethode’ die nu Rietveld methode genoemd wordt, publiceerde hij met Bob van Laar een artikel in Acta A over het echte ontstaan van deze methode. Henk pleitte ervoor om in de toekomst te refereren naar het artikel van Loopstra en Rietveld en de methode de “Loopstra methode” te noemen als eerbetoon aan de uitvinder van de methode.

We verliezen met Henk een kleurrijk en inspirerende kristallograaf en wensen zijn familie veel sterke met dit verlies.

Henk Schenk ontvangt de eerste erepenning van de WPD (werkgroep poederdiffractie) op 2 juni 2009 | Henk Schenk receives the first honorary medal of the WPD (working group powder diffraction)

In English:

Henk Schenk, founder, first president, and honorary member of the NVK, passed away on Thursday, September 14.

Henk was a very amiable, good-natured crystallographer who meant a lot to the Dutch and International crystallographic community.

Henk, born in Koog aan de Zaan, studied chemistry at the University of Amsterdam (UvA) and learned crystallography from Caroline MacGillavry, with whom he also obtained his PhD with the thesis ‘Automation of the symbolic addition method: Application to some compounds from the vitamin-A chemistry’.  The ‘Direct Method’ program SIMPEL was further developed and later the so-called ‘quartets’ and ‘quintets’ were added.

Henk became a personally appointed professor of ‘Direct Methods in Crystallography’ at the UvA in 1980. He gathered around him a large group of students from the Netherlands and abroad, all of whom enjoyed the academic freedom that was given to them. In 1988, the chair of Chemical Crystallography was established and assigned to Henk. He held this position until his retirement in 2004.

In addition to his numerous scientific publications, Henk held numerous additional (administrative) positions such as president of the International Union of Crystallography (IUCr), president of the Dutch Chemical Society (KNCV) and the Dutch fundamental research community for Crystal and Structural Research as well as dean of the UvA. On March 30, 1990, he founded, together with Roeli Olthof-Hazekamp, the Dutch Society for Crystallography.

Henk was a true citizen of the Zaanstreek, the industry area north of Amsterdam: straightforward and he loathed injustice. When Rietveld received all the credit for the “profile method” now called the Rietveld method, he, and Bob van Laar published an article in Acta A about the true origin of this method. Henk advocated referring in the future to the Loopstra and Rietveld article and calling the method the “Loopstra method” as a tribute to the inventor of the method.

We lose with Henk a colorful and inspiring crystallographer and wish his family much strength with this loss.